Olsztyn, Kętrzyńskiego 3/2
89 534 60 66
Menu
Close

Jak się zapisać?

Jak się zapisać na kurs? Co to jest PKK?


Służymy pomocą!

Aby zapisać się na kurs należy pobrać w Wydziale Komunikacji właściwym dla stałego miejsca zameldowania – numer PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) – to wymóg nowych przepisów jakie weszły w 2013 roku !

Profil Kandydata Kierowcy – jest to zestaw danych i informacji identyfikujących osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu prawa jazdy.

 

Aby uzyskać PKK kandydat na kierowcę musi dostarczyć do Wydziału Komunikacji następujące dokumenty:
1. Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna – jeżeli osoba nie ukończyła 18 roku życia (dotyczy kategorii AM, A1, A2, B1, B)
2. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami
3. Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami ( dotyczy kategorii C1, C, C1+E, C+E,  prawa jazdy )
4. Kolorową fotografię o wymiarach 3,5×4,5cm
5. Kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli je posiada

Jak uzyskać PKK?
Należy udać się do właściwego ze względu na miejsce zameldowania starostwa (urzędu) do referatu praw jazdy i przedstawić następujący komplet wymaganych dokumentów :

  • wypełniony WNIOSEK o wydanie prawa jazdy
    (druk do pobrania w urzędzie lub u nas w szkole)
  • dowód tożsamości,
  • jedną fotografię o wymiarze   3,5 cm x 4,5 cm do prawa jazdy;
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,

– pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat
(druk do pobrania u nas w szkole – lub wysyłamy mailem na Państwa prośbę)
– kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada już prawo jazdy),

Po złożeniu powyższych dokumentów urzędnik wydaje–  20 cyfrowy numer PKK !

Teraz już tylko wystarczy przynieść nr PKK i dokument tożsamości do Ośrodka AUTO-KURS w Olsztynie przy ul. Kętrzyńskiego 3 aby zapisać się na szkolenie.